Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Ple municipal del mes de gener

El 31 de gener es va celebrar la sessió ordinària del Ple municipal del mes de gener, en el qual van estar presents tots els regidors i regidores dels diferents grups municipals, menys el regidor del Partit Popular, Rafael Muñoz.  

A l’inici del Ple es van aprovar dos punts de l’ordre del dia que tractaven del reconeixement de compatibilitat amb activitat privada de dos treballadors municipals. Els punts es van aprovar amb els vots favorables del grup municipal del PSC i l’abstenció de la resta de grups presents: AEB, BeC i la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz.

Seguidament, amb els vots favorables del PSC i els vots en contra de l’AEB i BeC, i l’abstenció de la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz, es va aprovar la modificació del cartipàs municipal, pel que fa al percentatge de dedicació d’un tinent d’alcaldessa i un regidor, adequant-ho d’igual manera pel que fa al règim de cotització a la Seguretat Social. Les retribucions també van quedar acordades, adequant els nous percentatges i tenint en compte també els increments anyals aplicables al personal de l’Ajuntament. La dedicació quedaria de la següent manera: alcaldessa, 100 %; tinent d’alcaldessa, 100 %; tinent d'alcaldessa, 90 %; tinent d'alcaldessa, 70 %; tinent d'alcaldessa, 70 %; regidor,  50 %; regidor, 40 %; regidor, 35%. 

Per unanimitat, es va aprovar un protocol per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia per a la concessió de la llicència d'obra amb risc d'amiant.

Al municipi de Badia del Vallès hi ha presència d’amiant generalitzat a les edificacions, element que s’ha de retirar i eliminar, segons protocols molt específics i que és vol regular garantint la seguretat dels agents que intervenen en la retirada, així com de la ciutadania en general.

Amb aquesta finalitat, es va contractar un servei d’assessorament per a la redacció dels protocols necessaris per a la retirada de l’amiant, amb l’empresa ACM-TBK 2020, per acord de Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2016.

De la mateixa temàtica, es va aprovar també per unanimitat, un altre punt de l’ordre del dia, que tracta d’un seguit de mesures per pal·liar la problemàtica de l’amiant, ja que suposa un greu problema de salut pública i de gestió de residus al municipi. Aquesta proposta es va portar al Ple Municipal, a petició de la Comissió de l’Amiant de l’Associació de Veïns de Badia del Vallès i neix d’una iniciativa de la Coordinadora del Vallès Occidental Est, a la qual pertany Badia. L’acord inclou el fet d’instar a la Generalitat de Catalunya perquè dugui a terme un mapa de l'amiant del país, on es recullin totes aquelles dades que ajudin a la realització d'un diagnòstic rigorós i fiable sobre els sectors afectats i les persones afectades.

A partir del diagnòstic resultant del mapa (cens), es demana a la Generalitat que elabori un programa de retirada de l'amiant que inclogui prioritats i calendari, així com dotació pressupostària. També la creació de comissions de treball entre la Generalitat i les zones territorials on es comenci l'aplicació d’aquesta retirada. La mateixa demanda es deriva, també, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al compliment estricte en tots els àmbits de la normativa.

La proposta també inclou la demanda d’elaboració d'una base de dades rigorosa i fiable sobre els casos i malalties provocats per aquest producte i que es dediquin els recursos suficients per a portar a terme aquesta tasca.

A nivell del Vallès-Occidental-Est, s’insta a constituir un grup de treball conformat per les administracions locals i organitzacions socials (sindicals i veïnals) que centralitzi i analitzi l'evolució de les conseqüències, així com la implementació de les mesures que es vagin adoptant en els diferents municipis.

Pel que fa a nivell local, es va acordar adoptar també un seguit de mesures, com campanyes informatives entre la ciutadania, l’elaboració d'un mapa de l’amiant, establir protocols per a la retirada en base als estudis d’identificació i avaluació, i establir una ordenança concreta que faciliti la retirada responsable per part  dels particulars, amb punts d'informació; també es demana crear una comissió entre diversos agents socials i un compromís per part de l'Ajuntament de mantenir una partida pressupostària per a l'estudi de la retirada d’aquest element tan nociu.

Un altre punt de l’ordre del dia que es va aprovar per unanimitat va ser la proposta d’establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou milions de pensionistes i de les seves famílies, durant la crisi han estat un dels elements que han contribuït a sostenirmoltes famílies en la difícil situació econòmica de Catalunya i d’Espanya. No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des de l'any 2009 les pensions públiques han vist limitada la seva revalorització, primer amb mesures anuals, el 2011 i 2012 els van fer perdre poder adquisitiu, després amb una reforma integral el 2013, del sistema de revalorització, que va trencar unilateralment el Pacte de Toledo. L’esmentada reforma del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a l’esperança de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de l’índex de revalorització desvinculat de l’increment de l’IPC, significa una rebaixa programada del poder adquisitiu de les pensions, que s’ha concretat, per als anys 2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3 % per al milió i mig de pensionistes catalans. Enguany, mentre les pensions tindran una revalorització del’ 0’25 %, les previsions d'inflació, tant públiques com privades, preveuen un creixement dels preus el 2018, de l’1'5 %.

El text d’aquest punt de l’ordre del dia inclou que “les polítiques del Govern d'Espanya, representen una seria amenaça per al sistema públic de pensions, ja que amb les polítiques d'ocupació s'ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents”. A més, diu que per diversos factors  “es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment”. I tot això, s’ha dut a terme “mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacto de Toledo”. Un fet que “prepara el camí per als fons de pensions privats, en detriment del sistema públic de Seguretat Social”.

Els grups municipals defensors d'aquesta proposta consideren que “el dret a les pensions i l'accés al sistema de Seguretat Social s'ha de considerar un dret constitucional i està incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna”. Per això, plantegen mesures destinades a garantir el futur del sistema públic de pensions.

Concretament, es demana tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització dels sistema de pensions de la Seguretat Social. Al mateix torn, revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5 % i eliminar el factor de sostenibilitat establert en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent, a partir de l'1 de gener de 2019.

També es demana el raciocini de les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat del 2018, aquells que no corresponguin a prestacions com: les mesures de foment de l'ocupació, les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social i un seguit de mesures per tal d’incrementar els ingressos del sistema.

Per unanimitat, es va aprovar una inicial moció de BeC que es va convertir en proposta d’acord per part del mateix grup municipal i del grup municipal del PSC, per instar al Govern de la Generalitat a resoldre els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorporin al proper pressupost de 2018.

Per unanimitat també, va quedar aprovada una moció del grup municipal de l’AEB per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus del Mercat Setmanal.

Publicat el 06.02.2018
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
MÉS ACTUALITAT:
^