Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Pressupost prudent per mantenir l'economia sanejada i assegurar els serveis a la població
Ple extraordinari del 19 de desembre de 2018
El ple extraordinari celebrat el 19 de desembre va aprovar el pressupost de l'any 2019, caracteritzat per una disminució en la despesa d'un 2,07% respecte a l'any anterior. En la seva presentació de les diferents partides, els regidors de l'equip de govern van indicar que el pressupost 2019 és un exercici de prudència fins que es millori el sistema de finançament de Badia del Vallès.

El ple extraordinari del mes de desembre es va iniciar dedicant un minut de silenci per l’assassinat de Laura Luelmo, amb la intenció, tal com va explicar l’alcaldessa, Eva Menor, de denunciar l’assassinat masclista, transmetre el condol a la família i defensar els drets de les dones.

El punt quatre de l’ordre del dia, l’aprovació de licitació del contracte administratiu de servei de recollida de residus i neteja viària, va quedar sobre la taula per al mes de gener.

El primer punt era l’anul·lació d’obligacions contretes per error i la rectificació de saldo de l’exercici corrent, que va ser aprovat amb 9 vots favorables i 8 abstencions.

A continuació, es va sotmetre a votació el Pla Econòmic Financer.

Badia pateix un dèficit de finançament d’un milió d’euros

La regidora Montserrat Jiménez va explicar que la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera marca que, en cas d’incompliment de la sostenibilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de despesa, l’Administració formularà un pla econòmic financer per acomplir la regla de despesa. En el cas de Badia, va dir, s’havia incomplert la regla de despesa, ja que la despesa en un exercici respecte a l’any anterior supera l’increment del PIB.

“Aquest pla -va indicar la regidora- ens ha ofert informació addicional que ens alerta del risc d’incomplir l’estabilitat pressupostària en el futur”. Segons va explicar, Badia té un dèficit de capacitat fiscal que li produeix una incapacitat de generar ingressos, i això afecta la prestació de serveis públics. Montserrat Jiménez va situar aquest dèficit en un milió d’euros que manquen per poder oferir els serveis públics necessaris. Per aquest motiu, Badia depèn en excés de les subvencions, que, si es redueixen o es retarden, poden impactar en l’estabilitat pressupostària. Aquesta, va dir, és la raó principal per la qual s’ha incomplert la regla de despesa, “ja que part de les subvencions les hem rebut l’any següent d’haver fet la despesa”.

La regidora va avisar que “hem d’estar alerta i dur a terme una gestió econòmica pressupostària i comptable rigorosa, que ja estem fent, fins que no aconseguim millorar el sistema de finançament local”.

Montserrat Jiménez va explicar que “aquest incompliment ens permet tenir un argument més per portar-lo a la Comissió Bilateral de Finançament, ja que demostra el risc permanent en què es troba Badia.

La regidora va anunciar que estava prevista una reunió amb el Govern de la Generalitat el mes de desembre i va comentar que “a nivell intern la voluntat política és implementar mesures per gestionar de manera més eficient els recursos econòmics”. Va dir, que, en aquest sentit, s’ha dotat a nivell humà i amb noves eines informàtiques el departament d’Economia i, va anunciar, “en la liquidació de 2018 esperem ja poder fer evidents els primer fruits de les mesures incorporades”.

La regidora no adscrita Elisabet Ruiz va recordar que “el futur repte de l’Ajuntament és aconseguir un pla de finançament més just; no som ni volem ser un municipi de segona categoria i, per això, lluitarem per a una nova llei de finançament”.

El regidor Pacheco va dir que el Pla Econòmic Financer és una eina molt útil per desenvolupar projectes de ciutat. “El problema -va concloure- és quan no s’ha desenvolupat cap projecte”.

El Pla Econòmic Financer es va aprovar amb 9 vots a favor i 8 abstencions.

Pressupost per afrontar la manca de capacitat fiscal de Badia

El següent punt del dia va ser sotmetre a votació el pressupost municipal de l’any 2019.

La presentació general del pressupost la va fer la regidora Montserrat Jiménez, que va incidir en la manca de capacitat fiscal del municipi i l’absència de resposta de la resta d’administracions, per dotar a Badia d’un sistema de finançament estable. Aquests fets, va dir, “generen un dèficit de capacitat de prestar serveis i fa que haguem de definir els nostres escenaris pressupostaris amb criteri de prudència per tal de no posar en risc la situació econòmica de l’Ajuntament, que de moment, malgrat la insuficiència de recursos econòmics, és una situació sanejada, amb un nivell d’endeutament dels més baixos del país”.

Pressupost un 2,07% inferior al de l’any passat

El pressupost de despesa previst per a l’any 2019 ascendeix a 12.588.631,72 euros, i ha baixat en un 2,07% respecte l’any passat, en un import de 265.810 euros. Montserrat Jiménez va explicar que la disminució obeeix a que la previsió d’ingressos per l’any vinent disminueix respecte a 2018, principalment per transferències de capital en concepte de subvencions.

La despesa en Recursos Humans de l’Ajuntament s’incrementa  en un 1,19%. Aquest lleu augment obeeix a l’increment salarial previst a l’article 18.2 de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat i la revisió de triennis del personal previstos durant el 2019.

S’han pressupostat les suplències dels conserges del casal d’avis i el personal de recepció de la piscina d’estiu. També s’inclouen dos llocs de Tècnic/a/ educador/a de grup A2 per al PFI i 1 psicòloga de famílies, ambdues contractacions subvencionades en part per la Generalitat. També es contempla un Tècnic/a superior, per un termini de 6 mesos, per al projecte Plan Social Media. Es mantenen també les figures de responsables d’oficina tècnica a l’àrea d’Acompanyament, i s’aposta per ampliar la jornada laboral a la tècnica d’igualtat a jornada complerta.  

Sense tenir en compte les inversions contemplades en el present pressupost, es disposa d’11,9 milions d’euros, dels quals 4,3 milions (36%), es destinen als serveis públics adreçats a la ciutadania (Infància, Adolescència, Cultura, Esports, Habitatge, Serveis Socials, Educació, Mercat Municipal...). Un volum important de recursos per garantir que la ciutadana de Badia tingui un serveis públics adequats, malgrat que la majoria d’ells siguin competència de la Generalitat de Catalunya.

Uns 3,8 milions (gairebé el 32% del total) es destinen al manteniment i neteja de l’espai públic, enllumenat, parcs i jardins i al manteniment dels equipaments públics, i uns 900.000 euros, a seguretat.  

El 77% del global de recursos del pressupost repercuteixen de manera directa en la ciutadania. La resta, que obeeix a despeses indirectes, com ara els serveis de Secretaria, Intervenció, Contractació, Despeses Financeres, Informàtica, Serveis Interns, també tenen una repercussió indirecta a la ciutadania, ja que permeten gestionar els recursos de manera eficient per fer el retorn als veïns i veïnes en serveis públics.

Inversions per un import de més de 600.00 euros

Montserrat Jiménez va explicar que l’import destinat a les inversions d’enguany és de 642,060,69 euros, i  es troben finançades amb subvencions o amb línies de crèdit subvencionades. Entre les partides més destacades, va enumerar:

  • 110.000 euros per l’aigua calenta sanitària del Complex Esportiu: Finançats 60.000 euros per la línia Caixa Crèdit de la Diputació i 50.000 euros, per una subvenció finalista de la Diputació.
  • 30.000 euros per millores en l’enllumenat públic, subvencionats per la Diputació.
  •  232.953,23 euros pels Horts Urbans, finançats 96.631,69 euros per la línia Caixa Crèdit de la Diputació i 136.321,59 euros per una subvenció finalista de la Diputació.
  • 46.187,06 euros per a la millora del carrer Cantàbric 25-31, a càrrec als PAMUS de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • 20.000 euros, per la instal·lació elèctrica del Complex, finançats per la Diputació de Barcelona.
  • 40.000 euros per intervencions en les instal·lacions esportives, finançats per la Diputació.
  • 60.000 euros per la transformació de locals en habitatge adaptat, finançats per la Diputació.
  • 37.920,35 euros per aplicacions informàtiques per millorar la xarxa de comunicació de la Policia Local i els servidors de l’Ajuntament, amb càrrec al PAMUS de l’Àrea Metropolitana.
  • 15.000 euros per mobiliari, per disposar de recursos per la compra de material necessari (des de mobles fins a tanques, tarimes, equips de so... ) també a càrrec del PAMUS.

La regidora va destacar que, “des de la perspectiva del compliment dels requeriments de la Llei d'Estabilitat Pressupostaria, aquest pressupost compleix amb l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’endeutament, i compta amb tots els informes favorables per a la seva aprovació”.

Aposta per un model de governança empàtic i transparent

A continuació, va prendre la paraula el regidor Rafael Moya, que va explicar que “volem aplicar un nou model de governança, proactiva i empàtica i, per això, volem millorar el web municipal per incorporar tota la informació de manera clara”. El regidor va destacar que, gràcies a aquest esforç, “el ple municipal s’està retransmetent en streaming i aplicarem els recursos del pla social media per fomentar la presència de l’Ajuntament en les xarxes socials”. Rafael Moya també va destacar l’esforç realitzat en transparència.

Respecte a l’eliminació de l’amiant, va anunciar la retirada de fibrociment de les escoles públiques de Badia i el cofinançament per a la realització del mapa de l’amiant de Badia, per finalment poder declarar Badia ciutat lliure d’amiant.

El regidor també va explicar la realització d’un nou carril bici de connexió amb Cerdanyola i el desenvolupament del nou projecte d’horts urbans.
El regidor Josep Martínez va indicar una aposta clara per la comunicació i canvis en la governança, per fer-la propera, oberta i transparent, i per fomentar la participació i fer el ciutadà corresponsable, vinculant-lo de manera transversal en totes les àrees.

Potenciació de la pràctica esportiva i millora en els equipaments

Pel que fa als esports, va destacar la potenciació de la pràctica esportiva i les reformes per millorar els equipaments esportius, entre les que destaquen, en el cas del complex esportiu, la nova instal·lació de l’aigua calenta sanitària, les instal·lacions elèctriques i les cobertes de l’espai, per solucionar les goteres. També s’hi va referir a la dedicació d’una partida pressupostària per a la coberta de la grada del camp de futbol Sergio Busquets.

Respecte a l’àrea de Cultura, el regidor Antonio Rodríguez va explicar que, en general, registra un creixement en els diferents programes d’actuació. El regidor va destacar el suport a l’AIGMB pels bons resultats assolits.

En l’àmbit de promoció social, el regidor Ivan Sanz va anunciar que el pressupost permetrà cursar polítiques que redueixin els desequilibris i facilitin l’accés als serveis bàsics, així com accions d’orientació i inserció per als joves. Altres eixos que va enunciar van ser combatre els aspectes que creen desigualtat, la garantia dels drets de les minories ètniques i les persones migrades i combatre l’homofòbia. També va destacar l’educació pública de qualitat i la dotació de recursos a programes com el servei de doula, el Casal d’Infants i el Casal de Joves.

La regidora María José Granados va explicar les polítiques de Benestar social per a cobrir les necessitats bàsiques i fomentar l’autonomia de les persones. Entre les mesures previstes, va destacar l’ampliació de la tècnica d’igualtat a jornada completa, per donar continuïtat en aquestes polítiques i l’aposta per l’educació en igualtat per prevenir la violència de gènere i el masclisme.  

En l’àrea de Territori, la regidora Encarna Rodrigo va anunciar que el pressupost destinarà recursos per a la millora de l’entorn urbà. Entre les actuacions previstes, les grades del camp de futbol, el manteniment dels carrers, i les millores per a l’accessibilitat i en estalvi energètic. També es va referir a les inversions en parcs, com el de la Segona República, que tindrà una línia d’inversió de 170.000 euros.

El regidor José Pérez, de Badia En Comú, va dir que “no sentim com a nostre el pressupost perquè està molt lluny del que necessita Badia”, i va definir-lo com “continuista i contingut”. Pérez també es va referir a les despeses de personal: “Tot i que no som un dels ajuntaments amb més personal, amb la poca capacitat d’ingressos, la càrrega que tenim és excessiva; potser no són necessàries tantes dedicacions ni càrrecs de confiança”. El regidor també es va referir a un descens de partides i a que s’elaboressin sense participació ciutadana.

El regidor Álvaro Pacheco, d’Alternativa d’Esquerres per Badia, va dir que la presentació del pressupost havia estat una actuació i que el pressupost no és continuista sinó amb retallades, a banda de no cobrir cap de les necessitats del municipi i menysprear la ciutadania.

Els va respondre la regidora Montserrat Jiménez, afirmant que “parlar de retallades quan es tracta de reagrupació de partides és demagògia” i va acusar la resta de grups de no haver fet propostes: “Quantes propostes han fet aquest any a la ciutadania? Crec que aquesta ciutat es mereix un resum de la seva part”.

El regidor Ivan Sanz va insistir en què hi ha canvis en les partides i no reduccions, i va posar com a exemple el cas de la partida de cooperació, que puja de 3.000 a 14.000 euros.

L’alcaldessa, Eva Menor, va voler reflexionar sobre la importància de les formes a l’hora de respondre i va dir que no li va agradar el “menyspreu a la feina dels meus companys i companyes”.

A l’hora de la votació, van haver 8 vots a favor, 8 en contra i una abstenció. Després de repetir la votació amb el mateix resultat, es van aprovar els pressupostos pel vot de qualitat de l’alcaldessa.

Publicat el 28.12.2018
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
MÉS ACTUALITAT:
^