www.badiadelvalles.cat
 • Càrrec
  Assessor de l'equip de Govern
  Dependència
  Entorn urbà i dret a la ciutat
  Requisits
  Posseir titulació superior corresponent a l'exigida per a l'accés al grup funcionarial A-1
  Retribucions brutes mensuals
  3042,98 €
  Jornada
  Plena dedicació
  Àmbits de competència
  Les atribuïdes a l'àrea d'Entorn urbà i dret a la ciutat
  Atribucions i funcions bàsiques
  • Dissenyar les estratègies i procediments en matèria de gestió dels àmbits funcionals de l'àrea d'Entorn urbà i dret a la ciutat, a partir de les directrius i programes polítics de l'equip de govern.
  • Plantejar, impulsar i supervisar els objectius a curt, mig i llarg termini per als diferents àmbits funcionals de l'àrea d'Entorn urbà i dret a la ciutat.
  • Assessorar l'estament polític per a la concreció de les directrius i polítiques a desenvolupar, procurant un sentit global de l'actuació de l'organització amb els seus recursos humans i econòmics.
  • Coordinar l'execució de les directrius i polítiques programades en els diferents àmbits funcionals de la seva àrea, determinant prioritats i, amb els corresponents responsables, analitzar els impactes resultants de la consecució dels diferents objectius establerts.

  Currículum


  Nascut l'any 1962. Enginyer de Telecomunicacions per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ha participat en diversos cursos i seminaris relatius al disseny i desenvolupament de sistemes PCI, a la Seguretat e Higiene a la feina, al tractament d'aigües residuals,  així com fent formació per a formadors en l’àmbit laboral i educatiu.

  Quant a l'experiència laboral, entre els anys 1998 i 2004 va exercir d'enginyer projectista de telecomunicacions (ELP), duent a terme, entre d'altres el Projecte ICT Complex Turístic PortMarina XXI a Cambrils (Tarragona), que incloïa infraestructura, TV, Tlf, dades, TLCA, Seguretat, CCTV.

  Entre 2002 i 2010 va exercir de Cap d'obra a l'empresa Instal·lacions Coperfil Group. D'entre els projectes que va executar podem destacar el projecte d'instal·lació integral de l'Hotel Holiday Inn de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), els treballs d'instal·lacions elèctriques i mecàniques en indústria, mecànica, tractament d'emissions i residus a la Planta de Producció d'estampacions Colom, de Cervelló (Barcelona), el projecte d'instal·lació integral i la gestió de subministres energètics de l'Hotel Confortel Auditori de Barcelona i el projecte d'instal·lació de serveis en Urbanització i naus, BT, MT, PCI, AA i comunicacions al Parc Logístic per a SCA Higiene i Paper de Puigpelat (Tarragona).

  De l'any 2011 al 2015 va prestar els seus serveis a l'empresa SEMI, com a cap d'instal·lacions. En aquesta empresa, entre d'altres, va construir la planta fotovoltaica 4Mw sobre coberta de la nau logística IKEA a Valls (Tarragona) i liderar el projecte d'instal·lació integral del Centre Cívic Torre Romeu de Sabadell (Barcelona).

Publicat el 25.07.2019