Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Les Comissions Informatives

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 3 de juliol de 2019, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarŕ com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de carŕcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests ňrgans actuďn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competčncia del Ple de la Corporació, quan l'ňrgan competent li sol·liciti dictamen.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals assumirŕ les competčncies que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rčgim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova la Refosa de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, atribueixi a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.

^