Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Les Comissions Informatives

Les comissions informatives, creades per acord de Ple de 3 de juliol de 2019, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals i es reuneixen, com a mínim, una vegada al mes. Les presideix l'Alcaldessa, o el membre de la Corporació en qui delegui, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia; en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l´òrgan competent li sol·liciti dictamen.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova la Refosa de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, atribueixi a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.

^