www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha publicat les bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, en règim de funcionari/ària interí/ina, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El DOGC ho ha publicat avui, així que, el termini per a la presentació de sol·licituds és del 15 de desembre de 2020 al 14 de gener de 2021.

Tens tota la informació sobre les bases i requisits de participació en l'enllaç: http://www.badiadelvalles.cat/fitxes.php?categoria=637

Si vols participar-hi, has de presentar la instància normalitzada segons el model que està disponible a la seu electrònica de la web i on has de fer constar que reuneixes les condicions exigides a les bases, així com la documentació necessària.

Publicat el 14.12.2020