www.badiadelvalles.cat

L'Ajuntament de Badia del Vallès obre un procés selectiu per la contractació laboral en pràctiques d'una persona jove amb formació i inscrita al programa de Garantia Juvenil, durant un període de 6 mesos a jornada completa. 

L'objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Requisits per poder participar

  • Edat, entre 16 i 29 anys.
  • Ser persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrita com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que l'habilitin per a l'exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la convocatòria de l'exercici 2018 i 2019 no podran participar en la convocatòria d'aquest any.

Se cerca una persona jove amb formació universitària o de grau mitjà i/o superior, per tal de desenvolupar els diferents projectes sol·licitats com a tècnic/a auxiliar de medi ambient.

Perfil professional

  • Estar en possessió d'un grau universitari, ser tècnic o tècnic superior dels cicles formatius reglats o bé disposar d'una altra titulació reconeguda oficialment com a equivalent, en matèria de medi ambient.
  • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o alguna de les titulacions equivalents.
  • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Per a més informació et pots adreçar a:
Servei d'Inserció laboral i Ocupació
Edifici "El Molí" 1a Planta.
Av. Costa Blava s/n
Tel. 93 718 16 62 ext. 2
O enviar la teva candidatura a l'adreça electrònica: redondoma@badiadelvalles.net

Publicat el 17.12.2020