www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:
  L'objecte d'aquest procediment és l'anàlisi de les peticions de Llicències Ambientals pel seu atorgament a l'Ajuntament de Badia del Vallès.
  Poden iniciar aquest procediment tots els interessats en obrir una activitat comercial i que aquesta estigui inclosa en els annexos II.1 i II.2 del Decret 136/99, de 18 de maig pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El procediment s'inicia a l´OAC

 • Canal d'inici:
  • Correu convencional.
  • Presencialment.
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  Indicar el termini d'execució i la periodicitat, si s'escau
 • Requeriment dels interessats:
  Ésser el titular de la activitat comercial que es vol iniciar
 • Descripció del procediment:
  1. Recepció a l'OAC de la instància i la resta de documentació pertinent.
  2. L'administratiu d'Urbanisme elabora edictes per exposició pública i notificacions pels veïns de l'habitatge, pel qual s'ha demanat la llicència. Per l'exposició pública hi ha 20 dies hàbils i pels veïns 10 dies hàbils una vegada han rebut la notificació per fer al·legacions.
  3. Si hi ha al·legacions, s'elabora el document d'al·legacions que juntament amb els informes s'envien als organismes corresponents, segons l'annex al qual pertany l'activitat..
  4. Es rep a Urbanisme Informe de l'organisme corresponent.
  5. Si en aquest Informe es reclama més documentació, se li demana a l'interessat. Si no la porta, s'arxiva l'expedient (hi ha 10 dies hàbils per portar la documentació, una vegada l'interessat ha rebut la notificació) . Si la porta s'envia a l'organisme corresponent la documentació demana.
  6. Es torna a rebre informe de l'organisme corresponent.
  7. Enginyer fa un proposta a Comissió de Govern que s'envia en primer lloc a l'organisme corresponent i a l'interessat per poder fer al·legacions si ho creuen oportú (hi ha 10 dies hàbils per fer al·legacions una vegada han rebut els interessats el document de proposta).
  8. Si fa al·legacions l'interessat, l'enginyer elabora un document d'al·legacions que envia a l'organisme corresponent.
  9. L'organisme corresponent elabora informe definitiu que envia a Urbanisme.
  10. Si no hi ha modificacions a la primera proposta a Comissió que es va fer, no es torna a realitzar el document, si hi ha modificacions es fa la proposta definitiva a Comissió de Govern.
  11. Aprova la Comissió de Govern.
  12. L'interessat paga la taxa de la llicència a Entitat Bancària o a l'Ajuntament.
 • On som
  OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Instància de sol·licitud de llicència
  • Tota la documentació que s'especifica a l'Article 40 del Decret 136/99, de 18 de maig pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Publicat el 19.03.2009