www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:
  L'objectiu d'aquest procediment és el de concedir la llicència d'obertura als establiments on l'activitat que volen desenvolupar es considera innòcua.
  Poden iniciar aquest procediment tots els ciutadans que vulguin desenvolupar una activitat innòcua dins del municipi, ja sigui com a adjudicataris d'un local o en un pis particular.
 • Canal d'inici:
  Presencial
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  El termini d'execució dependrà del que trigui l'interessat a portar la documentació
 • Requeriment dels interessats:
  Que siguin adjudicataris de locals del municipi.
 • Descripció del procediment:
  1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació corresponent a l'OAC.
  2. Si falta documentació, l'administrativa d'Urbanisme transcriurà en una carta l'informe de l'enginyer, per tal que la signi el cap d'Urbanisme. Un cop porten tota la documentació, l'enginyer fa un altre informe i continua la tramitació.
  3. Si la documentació aportada és correcte, a més de l'informe, l'enginyer prepara el full de liquidació corresponent, on fa constar l'import de la taxa que ha de pagar l'interessat.
  4. Quan l'interessat ha pagat la taxa corresponent, el banc envia dues còpies del tríptic a Intervenció.
 • On som
  OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  1. Instància de sol·licitud
  2. En cas de societat, escriptura de constitució de la mateixa, inscrita al Registre Mercantil.
  3. Fotocòpia de l'alta d'IAE i del DNI del titular o representant.
  4. Fotocòpia del contracte d'arrendament, escriptura o contracte de compravenda.
  5. Fotocòpia del butlletí d'instal·lació elèctrica de l'activitat, amb data actual, o escrit emès per un electricista amb carnet, en què faci constar que ha revisat les instal·lacions elèctriques i que estan d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.
  6. Tres exemplars de memòria descriptiva composta de text i plànols. A la memòria s'hauran d'especificar els apartats següents:


  • Titular de l'activitat.
  • Domicili de l'activitat i domicili particular o social.
  • Activitat.
  • Característiques del local o de l'edifici, superfície, accessos ventilació, compliment de les normes contra incendis, etc.
  • Primeres matèries, classe i consum anual. Emmagatzematge màxim.
  • Relació de maquinària. Característiques i potència.
  • Procés industrial. Emmagatzematge màxim  de productes acabats.
  • Possibles repercussions sobre l'entorn: sorolls, vibracions, fums, boires, vapors i olors, abocament d'aigües residuals, producció de temperatures diferents a l'ambiental i perill d'incendi, amb descripció de les mesures correctores proposades per a la seva reducció als límits admissibles.
  • Personal ocupat en l'activitat.
  • Pressupost de les instal·lacions i maquinària.
  • Plànols:


  • Plànol de situació a escala 1:2000
  • Plànol d'emplaçament a escala 1:500
  • Plànols a escala 1:50 o 1:100 compostos de: a) Planta acotada en què es grafiarà la maquinària i la seva situació, lavabos, ventilació, extintors, enllumenat d'emergència, etc. b) Plànol de secció acotat.
Publicat el 19.03.2009