www.badiadelvalles.cat
Portada > Pressupostos Participatius

Què són els Pressupostos participatius?


Els pressupostos participatius són mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos públics i per tant, la intervenció de la ciutadania en la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.


En els Pressupostos participatius de Badia del Vallès es posa a decisió de la ciutadania la partida de 100.000€ per decidir en matèria d'actuacions sobre la via urbana al municipi.


El Procés Participatiu


El procés participatiu es desenvolupa en les següents fases:


1- Fase de comunicació del procés i constitució dels òrgans de participació 


En aquesta fase es dóna a conèixer el procés de participació a la ciutadania, s'exposa què són els pressupostos participatius i quins són els espais de participació.


Constitució de la Comissió de Seguiment:

  • Què és la Comissió de Seguiment? És un espai consultiu i òrgan representatiu dels diferents agents del territori implicats en el procés i esdevé un mecanisme de transparència del procés.
  • Quines funcions té? Les seves funcions són de seguiment i control del procés de pressupostos participatius, així com de validació dels mecanismes i espais de participació.
  • Qui la composa? Estarà constituït per unes 15 persones: representants dels grups polítics amb representació al consistori, representants d'entitats i associacions i 8 ciutadans escollits per sorteig entre aquells que s'hagin inscrit per a participar.

Sessió de Presentació del procés a la ciutadania:
Aquesta és una sessió de caràcter informatiu i divulgatiu adreçada als representats de les entitats del teixit associatiu i la ciutadania no organitzada. En la mateixa es preveu fer una exposició introductòria als pressupostos municipals, el que són pressupostos participatius i quins és el procés participatiu que es preveu desenvolupar.

2-  Fase de definició de les bases del procés

La finalitat d'aquesta fase és aprovar les bases que permetran delimitar els criteris sobre els quals la ciutadania realitzarà les propostes d'actuació.

3- Recollida de propostes


La finalitat d'aquesta fase és recollir les propostes d'actuació relatives a actuacions de manteniment en la via pública per part de la ciutadania de Badia del Vallès. Per a aquest efecte es posen a l'abast els següents mecanismes:

  • Recollida de propostes a través de l'OAC
  • Es dissenyarà un formulari que serà posat a l'abast de la ciutadania que ho desitgi per a realitzar les seves propostes d'actuació. Aquests formularis s'entraran a través de l'OAC de l'Ajuntament. S'establirà un termini de 15 dies per realitzar les aportacions.
  • Recollida de propostes a través d'una plataforma electrònica al web de l'Ajuntament.
  • Desenvolupament de dos Tallers propositius. Aquests són tallers oberts a la participació de la ciutadania i que esdevenen mecanismes per l'elaboració conjunta de propostes.


4- Valoració tècnica i econòmica i votació de les propostes

En aquesta fase hi ha dos moments: Estudi de la viabilitat de les propostes per l'equip de l’àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, on a més a més es farà una valoració econòmica del cost de les propostes viables.

5- Votació de les propostes


En aquesta fase es procedirà a la priorització mitjançant votacions de les propostes viables tècnicament i econòmicament.

S'elaborarà un document de les propostes que siguin viables tècnicament i econòmicament. Aquest document en format formulari serà enviat a totes les llars de Badia del Vallès. En ell es triaran aquelles propostes que cada persona considera que s'han d'implementar i  per tant seran assenyalades aquelles que cadascú consideri adient.
Podran votar totes les persones majors de 10 anys.


Com puc participar-hi?


El procés de participació per als Pressupostos participatius s'han habilitat diferents canals i espais:

1) Participació a través del web municipal

- Consulta d'informació sobre el procés
- Consulta de la proposta inicial dels eixos i objectius que estructuren els Pressupostos Participatius
- Formulari online per a fer aportacions als Pressupostos participatius accessible a  partir del dia 24 d'octubre fins el dia 8 de novembre.

2) Participació presencial


- Formulari per a fer aportacions disponible a l'OAC i web de l'Ajuntament.
- Sessions deliberatives per a elaborar propostes, que es celebraran entre el 24 d'octubre i el 8 de novembre.


Valoració i incorporació de les propostes ciutadanes


El procés participatiu que posem en marxa té com a finalitat que la ciutadania pugui decidir en quines accions de via pública s'inverteix la partida pressupostària  municipal de 100.000€. Les propostes que siguin resultat del procés participatiu hauran de ser valorades tècnicament i econòmicament per tal d'establir la seva viabilitat, i decidir si poden ser incorporades a una butlleta de votació que recollirà totes les propostes viables.

Alguns dels criteris que la ciutadania ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar les propostes, i que així mateix, serviran també per valorar les propostes a nivell tècnic i econòmic seran els següents:


- Limitació econòmica
- Àmbit de la via pública
- Tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del municipi
- Han de ser competència municipal i respectar el marc jurídic i legal vigent
- No poden crear dependència ni comprometre futurs pressupostos municipals en quant a despesa.
- Hauran de ser presentades a través d'un formulari específic, ja sigui a l'OAC de l'Ajuntament, per via telemàtica o en el Taller propositiu que es realitzarà amb aquest objectiu.


Retorn de resultats


El seguiment, l'avaluació i el retorn a la ciutadania de les propostes finalment prioritzades és un dels principals reptes d'aquest procés. En aquest sentit es preveu que un cop escollides les propostes per la ciutadania, a través del procés de votació el resultat serà presentat a la ciutadania a través d'una sessió de retorn.