www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha publicat al tauler d'anuncis la relació de persones sol·licitats admeses i excloses a la segona convocatòria de sol·licituds d'accés al registre de parcel·les dels horts urbans de Badia.

La relació inclou les puntuacions d'acord amb les condicions i el barem de puntuació.

Pots consultar la relació en el document adjunt.

Anunci al BOP sobre la relació provisional de persones admeses i excloses a la segona convocatòria de sol·licituds d´accés al registre de parcel·les dels horts urbans de Badia

Anunci al BOP sobre la relació provisional de persones admeses i excloses a la segona convocatòria de sol·licituds d'accés al registre de parcel·les dels horts urbans de Badia

Fitxer: 20210922_Publicacio_Publicacio_oficial_en_Butlleti__Anunci_BOP.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 367.66 kB

Les persones sol·licitants excloses i aquelles admeses que discrepin de la puntuació obtinguda disposen d'un termini de 10 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord al tauler d'anuncis, a la pàgina web de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per formular les reclamacions que considerin oportunes o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Publicat el 24.09.2021