www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha obert, fins al 31 de gener, el període de justificació per a les subvencions d'entitats de l'any 2021. Poden iniciar aquest tràmit aquelles entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès als que se'ls hi hagi concedit la subvenció de 2021.

A la seu electrònica de l'Ajuntament pots trobar, com a tràmit destacat, el procés de justificació. Pots accedir a la Seu electrònica en aquest enllaç: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/.

Aquest tràmit l'han d'iniciar aquelles entitats i associacions de Badia del Vallès als que se'ls hi hagi concedit la subvenció de 2021, i s'han de presentar aquests documents:

  • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a les bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
  • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

En tot cas:

  • S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a l'atorgat.
  • S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.
  • Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen.
Publicat el 12.01.2022