www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:

  L'objecte del present procediment es el de informar sobre la preinscripció i matriculació d'alumnes als centres d'ensenyament públics del tram educatiu de P3 a 4t d'ESO.
  Aquest procediment s'aplica a totes aquelles persones que estiguin empadronades en el municipi de Badia del Vallès

 • Canal d'inici:
  Presencialment
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  Depèn del calendari establert per la Generalitat de Catalunya
 • Requeriment dels interessats:
  Cal adreçar-se al centre docent on es vol pre-inscriure o matricular a l'alumne
 • Descripció del procediment:
  1. Des de Serveis Personals es remet una carta als pares dels alumnes informant sobre els períodes de preinscripcio i matriculació establerts per la Generalitat de Catalunya.
  2. El pare, mare, tutor legal o alumne es personen a l'àrea de Serveis Personals i els auxiliars administratius l'informen de la documentació que cal aportar per a realitzar la preinscripcio al centre docent corresponent.
  3. Els remeten al centre docent per a formalitzar la preinscripcio i/o matriculació.
 • Documentació a aportar
  • Model de sol·licitud de preinscripció facilitat per la Generalitat de Catalunya
  • Fotocopia del llibre de família
  • Fotocopia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals
  • Fotocopia del DNI de l'alumne, si te mes de 14 anys
  • Quan l'adreça que figuri al DNI no coincideix amb la de la sol·licitud caldrà presentar una copia del certificat d'empadronament d qui tingui la tutela de l'alumne.
  • Si es declara proximitat al lloc de treball, el document acreditatiu de l'empresa on consti el nom del treballador i el domicili de treball.
  • Carnet de vacunacions. Quan no es tingui s'haurà de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.
  • Documentació acreditativa de rendes familiars
Publicat el 05.02.2009