www.badiadelvalles.cat
Ja està obert el termini per sol·licitar les beques per a material escolar (per a alumnat de 3 a 16 anys, fins a 4t d'ESO) i esportives (infants i joves de 3 a 17 anys). Pots fer la sol·licitud en el tràmit específic que trobaràs a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Per tramitar les sol·licituds, preferentment, mitjançant la Seu Electrònica disponible al lloc web d'aquest Ajuntament i que es troba a l'enllaç https://badiadelvalles.sedelectronica.es. Amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l'OAC (Oficina d'atenció ciutadana) de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Per a més informació i per demanar cita prèvia, trucar al telèfon de l'OAC 93 718 22 16 / 93 693 33 00.

Quin és el termini per fer la sol·licitud?

El període de sol·licituds ja està obert i, degut a una incidència en el proveïdor de la Seu Electrònica, s'amplia el termini de presentació, que inicialment era fins al 28 d'abril, fins al 2 de maig (inclòs) de 2023.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Poden sol·licitar l'ajut el pare, la mare, el tutor/a legal o la persona
encarregada de la guarda i protecció d'alumnes d'ensenyament obligatori i segons les característiques de l'ajut:

Ajut esportiu

Els ajuts d'integració esportiva van dirigits a infants i adolescents de 3 a 17 anys, empadronats al municipi de Badia del Vallès, les famílies dels quals es troben en situació de dificultat social i/o econòmica.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les famílies amb renda per càpita superior a 455,35 euros, corresponents al 80% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent per l'any 2023.

Pots consultar les bases de la convocatòria en aquests documents:

Bases de convocatòria ajuts esportius (català)

Bases de convocatòria ajuts esportius (català)

Fitxer: 20230322_Uns_altres_Bases_de_convocatoria_ANNEX_1_DE_CONVOCATORIA_AJUTS_D_INTEGRACIO_ESPORTIVA_2023__2024__Catala_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 398.92 kB

Bases de convocatòria ajuts esportius (castellà)

Bases de convocatòria ajuts esportius (castellà)

Fitxer: 20230322_Uns_altres_Bases_de_convocatoria_ANNEX_1_DE_CONVOCATORIA_AJUTS_D_INTEGRACIO_ESPORTIVA_2023__2024__Castella_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 356.12 kB

Ajut material i sortides escolars

Els ajuts escolars van dirigits a infants i adolescents empadronats al municipi de Badia del Vallès, inscrits en qualsevol curs d'ensenyament infantil, primària i secundària obligatòria de centres finançats amb fons públic, les famílies dels quals presenten una situació de dificultat social i/o econòmica.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les famílies amb renda per càpita superior a 455,35 euros, corresponents al 80% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent per l'any 2023.

Queden exclosos els alumnes que tenen reconeguda la situació de NEE-B
(necessitats específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides amb una prestació econòmica reconeguda) ( Art. 54.3, DECRET 11/2021 de 16 de febrer ).

Pots consultar les bases de la convocatòria en aquests documents:

Convocatòria ajuts material (català)

Convocatòria ajuts material (català)

Fitxer: 20230322_Uns_altres_Bases_de_convocatoria_ANNEX_1_DE_CONVOCATORIA_AJUTS_MATERIAL_2023_2024__Catala_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 391.77 kB

Convocatòria ajuts material (castellà)

Convocatòria ajuts material (castellà)

Fitxer: 20230322_Uns_altres_Bases_de_convocatoria_ANEXO_1_DE_CONVOCATORIA_AYUDAS_DE_MATERIAL_2023_2024__Castella_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 7
Mida: 341.64 kB

Informacions importants relatives a les sol·licituds

A la capçalera de cada pàgina del model de sol·licitud cal indicar el  nom, cognoms i DNI/NIE del sol·licitant de l'ajut (pare, mare o tutor/a legal) de l'alumne o alumnes pels quals es sol·licita beca.

En cas de custòdia compartida:

 • És requisit que l'infant estigui empadronat a Badia del Vallès en el moment de presentació de la sol·licitud de beca.
 • S'inclou, com a membre de la unitat familiar, el pare o mare que no consti empadronat/da en el mateix domicili que l'alumne.
 • Per valorar la sol·licitud és requisit l'aportació de la totalitat de la documentació per cadascun dels progenitors de l'infant que demani l'ajut.

Documentació que cal aportar:

Sociofamiliar

 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de tots els membres o fotocòpia del llibre de família (*)
  En cas de representació legal o acolliment del/la menor beneficiari/ària, fotocòpia de la documentació acreditativa d'aquest fet. (*)
 • Separació de fet: fotocòpia del document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. (*)
 • Separació legal o divorci: fotocòpia de la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador. (*)
 • En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, fotocòpia de la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments. (*)
 • Sol·licitud degudament complimentada i signada aportant les fotocòpies de la documentació requerida.
 • Autorització per a la consulta de dades signada per a tots els membres de la unitat familiar.
 • Altres documents que es considerin necessaris a requeriment de Serveis Socials.  

Documentació no imprescindible si s'ha signat l'autorització per la consulta de dades:

 • Volant de convivència (*)
 • Carnet de família nombrosa general o especial en vigor (*)
 • Carnet de família monoparental en vigor (*)
 • Certificat de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a persones amb discapacitat (CAD) (*)

(*) Els sol·licitants que hagin presentat aquesta documentació en la convocatòria d'ajuts 2022/2023 i que no hagi patit cap modificació, no caldrà que tornin a presentar-la.

Justificació econòmica (obligatòria)

S'ha d'acreditar la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar durant els dos últims mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (excepte els de la Seguretat Social), caldrà adjuntar document justificatiu:

 • Renda Garantida de Ciutadania
 • Prestacions de la Llei de dependència
 • Indemnitzacions per acomiadament
 • Prestacions per acolliment familiar
 • Treballador/a en actiu: fotocòpia dels fulls de salari o certificat equivalent dos últims mesos immediatament anterior a la present sol·licitud.
 • Fotocòpia del darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Autònoms o empresaris: Fotocòpia de l’última declaració de l'IRPF.

Documentació no imprescindible si s'ha signat l'autorització per la consulta de dades:

 • Atur: Certificat original del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Pensionistes: Fotocòpia del certificat de revalorització de la pensió.
 • Fotocòpia del justificant de qualsevol altre tipus d'Ingrés.

Si les sol·licituds no reuneixen les condicions exigides a la convocatòria, o no fossin acompanyades de la documentació necessària, es requerirà a l'interessat que dins del termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la recepció del requeriment, esmeni els defectes observats, amb l'apercebiment que si no procedeix a l'esmena requerida, s'arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmits.

Publicat el 11.04.2023