www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:

  La Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya i la legislació de Règim Local (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) disposen que, els ajuntaments, tenen les competències en matèria de salut pública.

  En el desenvolupament de les seves competències es troben les següents:

  - Garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris.
  - Preservar la salut de la població del nostre municipi davant dels agents físics, químics i biològics que puguin existir en establiments públics.
  - Fer la corresponent i deguda vigilància sanitària.
  - Promoure la salut per tal de prevenir malalties.

  El document que s'adjunta sorgeix arran la publicació del Reial Decret 191/2011, que modifica les condicions d'inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA). Tal com s'indica al present Reial Decret, totes les administracions públiques prestaran la seva col·laboració per a assolir la major eficàcia i exactitud al registre, això implica que aquest registre ha d’ésser públic i de caràcter obligatori, per part de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

  L'objectiu que es persegueix amb aquest registre és la protecció de la Salut a través de la informació actualitzada de les vicissituds de les empreses que treballen al municipi, de manera que es garanteixi una programació adequada dels controls oficials i, a la vegada, constitueixi un element essencial per als serveis d'inspecció, que assegura la possibilitat d'actuar amb rapidesa i eficàcia en els casos en què hi ha un perill per a la Salut Pública.

  El departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Badia del Vallès disposa d'un Cens Municipal d'Establiments Minoristes, atorgant a cada activitat un Número de Registre Municipal.

  Els establiments minoristes de nova obertura, ja siguin cafeteries, Supermercats, Mercats, Bars, Bars – Restaurants o locals de menjar ràpid, es censaran al moment del lliurament de la tramitació en règim de comunicació , havent de presentar la documentació penjada a la pàgina web de l'Ajuntament de Badia del Vallès. Si es produeix un canvi de titularitat d'una activitat que actuava com a cafeteria, Supermercat, Mercat, Bar, Bar-Restaurant o local de menjar ràpid, haurà de presentar el nou titular la esmentada documentació igualment.

 • Canal d'inici:

  El canal d'inici serà per la pàgina web de l'Ajuntament de Badia del Vallès, descarregant la sol·licitud d'inscripció al Registre Sanitari Municipal d'Establiments de Comercialització de Productes Alimentaris. Memòria per a la inscripció en Registre Sanitari Municipal d'Establiments de Comercialització d'Aliments. En tractar-se d'un document Word, es podrà omplir des de l'ordinador des d’ on es faci la descàrrega de l'arxiu. Si no es disposa de cap ordinador o el programa word, es podrà demanar els corresponents documents a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), omplint la sol·licitud a mà (fent servir un bolígraf).

  La presentació de l'esmentada documentació NO es pot fer telemàticament de moment, almenys fins que no s'aprovi el corresponent protocol; això implica que la presentació de la documentació s'haurà de fer presencialment a l'OAC, en qualsevol cas, adjuntant el full de sol·licitud.

 • Termini d'execució i/o periodicitat

  El termini d'execució per a la conformitat de la comunicació serà de 2 mesos, com a màxim, un cop presentada la esmentada documentació, i havent rebut el titular de l'activitat la autoliquidació de la taxa corresponent al registre de l'activitat al Registre Sanitari Municipal, i en cas que es tracti d'una activitat nova, o canvi substancial d'activitat, s'afegirà la taxa d'autoliquidació corresponent a les activitats recollides a la ordenança fiscal núm. 15 en vigor.

  És d'obligat acompliment per part del titular, el pagament de la taxa via autoliquidació, per tal d'obtenir el permís d'obertura de l'activitat.

 • Requeriment dels interessats:

  Els requeriments que han d'acomplir els interessats es recullen a la “Memòria per a la inscripció en Registre Sanitari Municipal d'establiments de Comercialització d'Aliments”, havent de presentar la documentació que allà es demana; és important que el nou titular es vegi les pàgines 4 i 5, a on s'indica tot allò que ha d'acomplir el titular, segons els requeriments normatius, així com tenir a l'abast la documentació que s'exigeixi, davant de qualsevol inspecció que es realitzi des dels serveis municipals, essent la condició necessària, disposar del comprovant del pagament de les corresponents taxes.

 • Documentació a aportar

  - Sol·licitud d'inscripció al Registre Sanitari Municipal d'Establiments de Comercialització de Productes alimentaris. Memòria per a la inscripció en Registre Sanitari Municipal d'establiments de Comercialització d'Aliments (català / castellà)

  Tots dos documents s'hauran d'omplir pel cas de noves activitats, i per aquelles activitats de les quals, l'Ajuntament de Badia del Vallès no disposi de cap registre o cens telemàtic.

  La documentació addicional que els titulars de les presents activitats hauran de presentar, al moment de realitzar la inspecció per part de l'enginyer municipal, independent de la inspecció sanitària, serà la següent:

  - En allò que afecti a la instal·lació elèctrica, butlletins de reconeixement de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, pel cas de canvi de titularitat, i no s'hagi realitzat cap modificació de la instal·lació elèctrica. Per aquelles activitats per a les quals s'hagi realitzat una modificació significativa de la instal·lació es presentarà la Memòria Tècnica de Disseny (MTD), la qual inclourà l'esquema unifilar, el càlcul de caigudes màximes de tensió per a cadascuna de les línies, i el certificat de final d'obra de la instal·lació. En cas que es realitzi la instal·lació elèctrica totalment nova, apart de sol·licitar el permís municipal d'obres (si s'escau), s'haurà de realitzar un projecte elèctric nou, al considerar que aquestes activitats són de pública concurrència, havent de passar una inspecció d'Indústria, independent de la inspecció sanitària.

  - En el cas dels Bars-Restaurants o Restaurants de menjar ràpid, s'haurà de presentar una certificació tècnica, signada i visada per tècnic competent, a on s'indiqui que les instal·lacions de ventilació i extracció de fums, així com la campana de cocció, acompleixen els requeriments normatius que estableix la reglamentació en vigor, tant a nivell de renovació i qualitat de l'aire, com d'emissió de sorolls des del local vers els habitatges de l'edifici, i d'aïllament tèrmic i acústic.

  - En allò que afecti a la instal·lació del Gas o Butà, el titular de l'activitat haurà de tenir present els requeriments normatius conforme obliguen a la obligatorietat de disposar d'un contracte de manteniment amb una empresa que estigui registrada al Registre General d'empreses homologades, així com disposar del segell d'Indústria conforme es van realitzant les inspeccions periòdiques obligades per Llei.

  - En el cas de les instal·lacions contra incendis, disposar d'un contracte de manteniment dels diferents sistemes i equips d'extinció, ja siguin extintors o si s'escau, del sistema d'extinció automàtica per a les campanes de les cuines.

  Al moment de comunicar l’ inici, o canvi de titularitat de l'activitat, mitjançant la presentació de la documentació per registre a la OAC s'haurà de presentar una declaració responsable conforme acompleix els requisits del Decret 112/2010, i conforme disposa de la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil que obliga el mateix Decret. També s'hauran d'acomplir els requeriments recollits a la Llei 42/2010, del 30 de Desembre, mitjançant la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y la publicidad de los productos de tabaco.

  Al moment que es realitzin la inspecció periòdica sanitària, segons el calendari que estableixi el consistori, el titular de l'activitat haurà d'abonar la taxa recollida a les Ordenances Fiscals en vigor.

Publicat el 03.01.2017