Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Badia del Vallès posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa a través del Portal de transparència i de la pàgina web. Tota aquesta informació que s'ofereix és el que es coneix com a publicitat activa.

Quan la informació a la que voleu accedir no estigui publicada als diferents portals municipals podeu sol·licitar-la i exercir així el dret d'accés a la informació pública.


Què és informació pública?

S'entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l'Administració, així com els documents d'origen privat que formin part del patrimoni documental municipal i els de qualsevol altre fons o col·lecció custodiats en el servei municipal d'arxius.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d'elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l'elaboració d'informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d'elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

La informació general sobre gestions o tràmits municipals, instal·lacions, dependències, horaris i serveis que presta l'Ajuntament de Badia es pot obtenir a través dels diferents canals de comunicació a disposició de la ciutadania.


Qui el pot sol·licitar?

L'accés a la informació pública el pot sol·licitar qualsevol persona major de 16 anys i només es pot denegar o restringir en uns casos molt concrets, com ho son:

  1. La seguretat pública.
  2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
  4. El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  5. La intimitat i els altres drets privats legítims.
  6. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  7. Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
  8. La informació relativa als menors d'edat, el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

Les sol·licituds d'accés no s'han de justificar llevat que es demani informació d'accés restringit; en aquest cas, es recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.  

Si l'accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d'un termini de 10 dies per presentar al·legacions.


Com es pot sol·licitar?

Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer a través de la seu electrònica, presencialment a l´Oficina d'Atenció Ciutadana o per correu postal i seran ateses en el termini màxim d'1 mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que es sol·liciti.

Aquí teniu el model d'instància específica.


En el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).


Altra informació d'interès

A continuació trobareu el número de sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes, resoltes dins de termini, si han estat estimades o desestimades, en tot o en part, i un petit resum temàtic general de les sol·licituds rebudes. 

2019 (actualitzat a data 14 de novembre de 2019)

2018

^