Portada > Política de privacitat
Botó que mostra/amaga menú lateral
Política de privacitat
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L'Ajuntament de Badia del Vallès informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament

Ajuntament de Badia del Vallès
Av. de Burgos, s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon 937 182 042
Correu electrònic: badia.rgpd@badiadelvalles.net
NIF P0831200A

Dades de contacte delegat de protecció de dadesbadia.rgpd@badiadelvalles.net
Finalitat del tractamentMantenir la vostra relació amb l'Ajuntament de Badia del Vallès als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.
Base jurídicaCompliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitat la sol·licitud.
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament de Badia del Vallès o mitjançant la seva seu electrònica.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l'Ajuntament de Badia del Vallès, en paper o mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Badia del Vallès.
^