Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Competčncies de l'alcaldessa
 • L'alcaldessa és la primera autoritat del municipi. També és la Presidenta de la Corporació i la Cap de l'Administració Municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d'altres que no es poden delegar:

  Son competències indelegables les següents:

  • Dirigir el govern i l'administració municipal.
  • Dictar bans.
  • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
  • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
  • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
  • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
  • Designar els membres de la Junta de Govern Local

  I son delegables:
  • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
  • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
  • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
  • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
  • Atorgar les llicències.
  • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
  • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals. 
Publicat el 27.03.2019
^