Botó que mostra/amaga menú lateral
Equipaments
Mercat de venda ambulant de Badia del Vallès
 • EL MERCAT DELS DIJOUS

  Mercat ambulant de Badia del Vallès

  El mercat de venda ambulant de Badia del Vallès, amb 82 parades distribuïdes en una superfície de 3.689 metres quadrats als carrers de l'entorn del mercat municipal de Badia del Vallès, és un mercat setmanal de referència a la comarca del Vallès Occidental. Aquest mercat, conegut com el mercat dels dijous, és un mercat segur, de qualitat, dinàmic i de vital importància per a la vida social i econòmica del municipi.

  FUNCIONAMENT DEL MERCAT

  Dia de celebració: tots els dijous de l'any i quan cau en un dia festiu es celebra el dimecres anterior.
  Horari: de 8.30 a 13 hores
  Lloc: a l'entorn del mercat municipal i a l'av. de la Via de la Plata, des de la rotonda de l'av. de Burgos al carrer de la Bètica.

  Accessos:

  UNITAT DE GESTIÓ

  Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç

  ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DE BADIA DEL VALLÈS

  L'Associació de Marxants de Badia del Vallès es va crear l'any 2014 formalitzant els seus estatuts, amb els objectius principals de donar suport als paradistes del mercat ambulant de Badia del Vallès i de facilitar un canal de comunicació amb l'ajuntament. Pendent de complimentar aquest apartat.

  Persones de contacte:

  President: Sr. Roberto Castillo Utrilla - telèfon 635 050 100
  Secretari: Sr. Carlos Fornieles Dominguez - telèfon 627 570 686
  Tresorer: Sr. Antonio Quirante Garcia - telèfon 618 155 151

 • Documentació annexa

  Reglament Regulador de la Venda No Sedentària a Badia del Vallès

  Aquest reglament va ser aprovat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del 26/06/2013.

   

  Campanya: Jo compro al mercat ambulant, compro a Badia!

  Campanya mercat ambulant

  Els mercat de venda ambulant tenen unes característiques i hàbits de compra molt diferents al comerç fixe, però també és un sector que s'està renovant i que necessita adaptar-se als nous consumidors i a les noves tendències. Per això l'ajuntament de Badia del Vallès va incorporar aquest mercat dins el projecte “Posar en valor el comerç local” amb l'objectiu de millorar la imatge i el seu funcionament”.

  Amb aquesta campanya i amb la col·laboració de l'associació de marxants de Badia el mercat de venda ambulant, que l'any 2010 tenia 111 parades ha reduït el nombre de parades a 82 oferint una nova imatge més ordenada i agradable per passejar i comprar alhora que ha ampliat l'oferta de productes com són les plantes i flors o la bijuteria de qualitat.

 • Tràmits relacionats

  Renovació de la parada del mercat

  Els titulars d'una parada al mercat ambulant, en compliment del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia del Vallès, resten obligats a acreditar anualment el següent:

  a) Estar donats d'alta i al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i l'Administració Tributària.

  b) Estar al corrent de les taxes amb l'Ajuntament.

  c) Tenir renovada i en vigor la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

  El fet de no complir amb els requisits necessaris per a la renovació de la parada es procedirà a la revocació de l'autorització administrativa del titular.

  El termini per presentar la documentació per a la renovació de les autoritzacions administratives per a l'any 2019 serà, previsiblement, al mes de gener de 2019.

  Per a aquells que vulguin incloure un suplent a la targeta de l'autorització administrativa de la parada han d'aportar la documentació següent:

  • DNI
  • Fotografia
  • Documentació relativa a l'alta d'autònoms

  Sol·licitud renovació anual

  Sol·licitud renovació anual

  Fitxer: Sollicitud_Renovacio_anual.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 117.31 kB

  Transmissió d'autoritzacions administratives

  Segons el Reglament Regulador de la Venda no Sedentària de Badia del Vallès els titulars d'una autorització administrativa per a la venda ambulkant a Badia del Vallès podran sol·licitar la transmissió d'aquesta, a altre titular, sempre i quan es compleixin els requisits exigits a l'article 13 de l'esmentat reglament.

  Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:

  a) Per cessament voluntari del titular de l'activitat.
  b) Per situacions sobrevingudes, com en casos d'incapacitat laboral, malaltia, o situacions anàlogues degudament acreditades.
  c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l'autorització pot ser tramesa d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries.

  Règim de transmissions de les autoritzacions

  Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l'autorització que es transmet, pel termini que resti de l'autorització o la pròrroga, en les mateixes condicions autoritzades per l'Ajuntament i amb la comunicació prèvia del cedent a l'ajuntament, sempre i quan el cedent i cessionari compleixin les condicions i requisits exigits.

  Documentació que cal aportar per a l'inici de la transmissió de l'autorització

  Titular actual:

  • Sol·licitud oficial degudament complimentada.
  • Fotocopia del DNI.
  • Documentació justificativa de les causes que permeten una transmissió.
  • Per cessament voluntari del titular (baixa de la Seguretat Social i IAE)
  • Per situacions sobrevingudes, per incapacitat laboral, malaltia o anàlogues, documents acreditatius.
  • Mort del titular, certificat de defunció.

  Cessionari:

  • Declaració responsable degudament complimentada on declara el compliment dels requisits legals per exercir la venda ambulant i autorització a l'Ajuntament de Badia del Vallès per consultar les dades del titular a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Alta a la Seguretat Social (autònoms) i certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
  • Alta a hisenda (IAE) i certificat de l'Agència Tributària de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
  • Rebut de pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil (>300.000).
  • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària del pagament.

  Sol·licitud transmissió autorització

  Sol·licitud transmissió autorització

  Fitxer: Sol_licitud_Transmissio_Autoritzacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 114.72 kB

  Declaració responsable cessionari

  Declaració responsable cessionari

  Fitxer: Declaracio_responsable_cessionari.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 101.57 kB

 • Enllaços per a més informació

  Agència Catalana de Consum
  consum.gencat.cat

  Full oficial de reclamació

  Full oficial de reclamació

  Fitxer: Full_de_reclamacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 242.07 kB

  Oficina d'Atenció al Ciutadà
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 718 22 16
  Correu electrònic badia@badiadelvalles.net

  Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Badia del Vallès
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 718 22 16
  Correu electrònic omic@badiadelvalles.net

  Organisme de Gestió Tributària
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 472 91 77
  www.orgt.badia.cat
  Correu electrònic orgt.badia@diba.cat

^