Botó que mostra/amaga menú lateral
Tràmits
Subvencions a entitats
 • En què consisteix:
  Concessió, per part de l'Ajuntament, d'aportacions econòmiques a entitats públiques i privades per a la realització d'activitats d'interès per a la ciutat.
  Segons les bases d'execució del pressupost: “Poden sol·licitar subvencions destinades a la realització d'activitats totes les entitats i associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats i Associacions d'aquest Ajuntament i els ens públics d'interès local que exerceixin ensenyaments reglats”.
  Segons el reglament de subvencions i convenis (art. 4): “Poden sol·licitar subvencions o convenis destinats a la realització d'activitats totes les entitats i associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats i Associacions d'aquest Ajuntament.”
 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El present procediment s'inicia a l´OAC.

 • Canal d'inici:
  • Correu convencional.
  • Presencialment
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  La periodicitat és anual. El termini de presentació de sol·licituds serà fixat per l'Ajuntament i el termini d´ execució és d'uns 4 mesos.
 • Requeriment dels interessats:

  L'Associació o Entitat ha d'estar inscrita al Registre d'Entitats Municipal.
  En el cas que se li hagi atorgat una subvenció l'any anterior, l'Associació o Entitat ha de justificar la subvenció concedida l'any anterior.

 • Descripció del procediment:
  1. Aprovació del pressupost i de les Bases d'Execució per part del Ple de l'Ajuntament.
  2. La Comissió de Govern aprova obrir el termini de sol·licituds de subvencions i convenis.
  3. Es fa una notificació a totes les entitats i associacions indicant l'obertura del termini de presentació d'instàncies, així com també la data de finalització i s'adjunta un exemplar de les normes reguladores de subvencions i convenis.
  4. Les entitats i associacions recullen del registre municipal el model de guió resum per a la presentació de projectes per a les subvencions, així com un exemplar de les normes reguladores de subvencions i convenis.
  5. En el cas que la documentació a aportar sigui incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà la rectificació o la complementació en el termini de 10 dies hàbils. En el cas que l'interessat no faci la rectificació reclamada, el servei responsable podrà procedir a arxivar d'ofici l'expedient.
  6. La comissió qualificadora encarregada de fer-ne la valoració dels projectes presenta, a la Comissió de Govern, una proposta de criteris de subvencions i convenis, i avalua els diferents projectes d'acord amb el que es recull en l'article 18 i 19 de les Bases d'Execució.
  7. La Comissió de Govern de l'Ajuntament aprova:
   1. La proposta de valoració d'aplicació a les sol·licituds d'acord amb els projectes presentats.
   2. Els documents comptables.
   3. La subscripció de convenis de col·laboració.
   4. La concessió de subvencions amb les assignacions econòmiques que s'indiquen en la proposta.
  8. Abans del 31 de desembre les entitats i/o associacions hauran de justificar el 100% de la subvenció i/o conveni (tal com estableix l'art. 11 del cap. 5):
   1. Subvencions: es justifiquen mitjançant factures degudament conformades.
   2. Convenis: es justifiquen mitjançant una memòria de l'activitat, així com el certificat acreditatiu del secretari amb el que s'ha de justificar que s'ha utilitzat l'aportació municipal per a la programació del qual és objecte el conveni. També es demanarà un exemplar de la propaganda escrita relativa a l'activitat convinguda.
  9. Una vegada acordat l'atorgament de les subvencions, es signarà un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat i/o Associació on es recullen els compromisos que hauran d'assumir ambdues parts.

  OBSERVACIONS DEL PROCEDIMENT:

  • No podran concedir-se subvencions per a la totalitat de l'activitat i funcionament d'una entitat o associació.
  • No podran concedir-se subvencions als peticionaris que el dia 31 de gener de l'any de la nova convocatòria tinguin pendents de justificar les subvencions concedides l'any anterior.
  • L'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de la formula de pagament que s'estableixi en els convenis amb les entitats.
  • En el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció a la quantitat justificada.
  • Si no s'aplica o s'aplica inadequadament una subvenció, l'Ajuntament podrà instar la restitució de l'import dels procediments legalment establerts.
 • On som
  OAC- Oficina d'Atenció Ciutadana
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Instància individualitzada signada pel President de l'Entitat o la persona física responsable, adreçada a l'Il·lustre President de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en la qual es farà constar, com a mínim, el títol exacte del programa pel qual es sol·licita la subvenció, així com també l'import total previst.
  • Memòria descriptiva de les característiques generals de l'activitat i, si s'escau, justificativa de les solucions concretes programades o adoptades.
  • Pressupost detallat i complert del programa, tant d'ingressos com de despeses.
  • Justificació i experiències anteriors de l'activitat, si s'escau.
  • Esquema de funcionament i responsables de l'execució del programa.
  • Formes i data d'execució.
  • Cost i previsió d'ingressos que pugui generar.
  • L´àmbit de difusió i el lloc on es realitzarà.
  • No obstant això, l'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació complementària que consideri adient per al compliment dels objectius de la subvenció.


Publicat el 05.02.2009
^