Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal
Competències del Ple Municipal

Les atribucions del Ple de l'Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal i poden ser de caràcter delegable i indelegable.

Són atribucions del Ple de l'Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

 • L'exercici de les accions administratives i judicials.
 • L'alienació del patrimoni.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
 • La contractació de personal, si bé, per motius d'urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l'esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l'Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
^