Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local
Competències de la Junta de Govern Local

Les competències de la Junta de Govern Local, són les següents:

 

a) Atorgar llicències i l'aprovació de les liquidacions que correspongui, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

 

b) Nomenar funcionaris de carrera i contractar el personal laboral permanent, autoritzant i disposant la despesa corresponent.

 

c) Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquin acomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.

 

d) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple, i bases proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.

 

e) Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.

 

f) Gestió econòmica d'acord amb el pressupost, autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments fins a un import igual o inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, a excepció del les matèries relacionades amb la gestió dels recursos humans i la nòmina, i els que s'hagin delegat expressament a altres òrgans.

 

g) Aprovar els fraccionaments de taxes i impostos municipals, i d'ingressos de dret privat d'acord amb les ordenances fiscals municipals vigents.

 

h) Acceptar i justificar les subvencions de les que l'Ajuntament n'és beneficiari, i aprovar els seus instruments de formalització.

 

i) Aprovar convenis de col·laboració i interadministratius, que per raó de la seva matèria no s'hagin delegat a altres òrgans, així com l'autorització i disposició de la despesa corresponent, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament en el seu cas.

 

j)  Aprovar les convocatòries de les subvencions de concurrència competitiva atorgades per l'Ajuntament, la seva concessió i les justificacions presentades pels beneficiaris, així com l'autorització i disposició de la despesa, reconeixement de la obligació i ordenació del pagament, d'acord amb les bases d'execució del pressupost municipal.

k) Aprovar els expedients de contractació administrativa d'obres, subministraments, serveis, i contractació privada sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic, incloent les eventuals pròrrogues, i el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000€. També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l'import acumulat no supera el percentatge del 10%, referit al primer exercici, ni els 6.000.000 €.

 

l) Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i alienació de patrimoni, quan no s'hagi delegat a un altre òrgan i si el seu valor no supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 €.

 

m) Autoritzar contractes d'arrendament i totes les modificacions respecte als mateixos, o altres situacions que afectin el dret de possessió dels locals comercials patrimoni de l'Ajuntament.

 

n) Aprovar projectes d'obres i de serveis dels que sigui competent per a la seva contractació i previstos al pressupost.

 

ñ) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts al Ple, instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització. 

^