Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local
Competències de la Junta de Govern Local

Les competències de la Junta de Govern Local, d'acord amb el Decret 2023-0936, de 29 de juny de 2023, són les següents:

 

a) Atorgar llicències i l'aprovació de tots els actes referents als procediments d'aplicació detributs que se'n derivin, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

 

b) Nomenar funcionaris de carrera i contractar el personal laboral permanent, autoritzar idisposar la despesa corresponent.


c) Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquinacomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.


d) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple, iles bases de les proves selectives i els concursos de provisió de llocs de treball.


e) Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.

f) Gestió econòmica d'acord amb el pressupost, autoritzar i disposar despeses, reconèixerobligacions i ordenar pagaments fins a un import igual o inferior al 10 % dels recursosordinaris del pressupost, a excepció del les matèries relacionades amb la gestió delsrecursos humans i la nòmina, i els que s'hagin delegat expressament a altres òrgans.


g) Aprovar els fraccionaments de tributs municipals, d'acord amb les ordenances fiscalsvigents, així com els referents a ingressos no tributaris tant de dret públic com privat.


h) Acceptar i justificar les subvencions de les que l'Ajuntament n´és beneficiari, i aprovar elsseus instruments de formalització.


i) Aprovar convenis de col·laboració i interadministratius, que per raó de la seva matèria no s'hagin delegat a altres òrgans, així com l'autorització i disposició de la despesacorresponent, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament en el seu cas.


j) Aprovar les bases de les subvencions de concurrència competitiva atorgades per l'Ajuntament, la seva concessió i les justificacions presentades pels beneficiaris, així com l'autorització i disposició de la despesa, reconeixement de la obligació i ordenació delpagament, d'acord amb les bases d'execució del pressupost municipal.


k) Les competències com a òrgan de contractació previstes a la normativa vigent respecteels contractes d'obres, de subministraments, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quanel seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas,la quantia dels 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi elpercentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni laquantia assenyalada, llevat les que es trobin delegades a altre òrgan.


l) Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislaciópatrimonial i alienació de patrimoni, quan no s'hagi delegat a un altre òrgan i si el seu valorno supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 €.


m) Autoritzar contractes d'arrendament i totes les modificacions respecte als mateixos, oaltres situacions que afectin el dret de possessió dels locals comercials patrimoni de l'Ajuntament.


n) Aprovar projectes d'obres i de serveis dels que sigui competent per a la seva contractaciói previstos al pressupost.

o) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general noatribuïts al Ple, instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització.

^