Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Retribucions personal electe 2019-2023

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.

El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès va adoptar l'acord per fixar el sou de l'alcaldessa, els tinents i tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores del Consistori en data 3 de juliol de 2019. No obstant això, i en atenció a la renúncia expressa de l'Alcaldessa  a les retribucions tant de sou com d'assistència a òrgans col·legiats a càrrec d'aquest Ajuntament, el Ple, en sessió de 25 de setembre va modificar l'acord de règim retributiu.

En el mateix acord queden establertes les indemnitzacions per l'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels regidors i regidores que no desenvolupen les seves tasques en règim de dedicació exclusiva o parcial, i són les següents:

  • Assistència a Junta de Portaveus: 100 €
  • Assistència Comissions Informatives: 300 €
  • Assistència al Ple: 300 €
  • Assistència a altres òrgans col·legiats: 100 €
  • Assistència a Comissions Informatives extraordinàries i/o Juntes de Portaveus extraordinàries: 100 €

En tot cas el màxim mensual a percebre per regidor o regidora no podrà excedir de 800 euros.

L'Ajuntament de Badia del Vallès no preveu el pagament d'indemnitzacions als membres electes per cessament de la vinculació.

^