Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Subvencions i ajuts públics

L'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència de l'activitat subvencional de les administracions públiques.

L'Ajuntament de Badia del Vallès desenvolupa, directament o indirectament, tot un conjunt de polítiques públiques orientades a preservar els interessos generals de la ciutat, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les badienques i els badiencs, i preveure i orientar el futur de Badia del Vallès.

Les subvencions són un instrument més dintre del conjunt de les polítiques municipals i de les diferents vies per impulsar-les. D'altra banda, les subvencions constitueixen un reflex de la vitalitat i capacitat d'actuació de les entitats, associacions i grups no formals que treballen en àmbits molt diversos de la vida ciutadana, que estan compromeses a tirar endavant projectes d'utilitat pública sense ànim de lucre i que canalitzen les inquietuds, necessitats i visions d'una gran diversitat de sectors socials

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació relativa a les subvencions atorgades, bases, convocatòries i altra informació útil relacionada.

Aquest Ajuntament, en el Ple municipal de 27 de novembre de 2019, va aprovar el Reglament de prestacions socials, amb l'objectiu de regular les prestacions econòmiques, o el seu equivalent, adreçades a les persones en situacions d'especial necessitat social i/o emergència per a l'atenció de situacions d'estat o risc d'exclusió social. El podeu consultar en el següent enllaç.

Podeu consultar la convocatòria i les bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a la integració dels infants i adolescents d'aquest any 2020 en el següent enllaç.

Així mateix, en data 6 de març de 2020, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 2020-0304, es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023. Aquest pla és un pas mes en el procés de racionalització i transparència de les administracions públiques, en tant que obliga que la gestió de les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

En el següent enllaç podeu trobar les subvencions i ajudes publicades a la Base Nacional de Subvencions.

^