Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Registre d'activitats de tractament

Les administracions públiques, d'acord amb allò previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, han de fer públic un inventari de les activitats de tractament accessible per mitjans electrònics, a través d'un Registre d'Activitats de Tractament, consistent en una descripció de les activitats de tractament. La informació que ha d'incloure és la següent:

  • Denominació de l'activitat de tractament .
  • Base jurídica del tractament.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de categories d'interessats i categories de dades personals tractades.
  • Transferències internacionals de dades.
  • Quan sigui possible, els terminis previstos per suprimir les dades.
  • Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

L'Ajuntament de Badia del Vallès ha aprovat el Registre d'activitats de tractament mitjançant resolució núm. 2019/1353, de 23 de novembre de 2019. El podeu consultar en el següent enllaç
^