Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Informes d'auditoria de comptes i fiscalització d'ňrgans externs

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d'activitats, emet ha emès un informe de fiscalització financera, corresponent a l'exercici 2020. 

La fiscalització financera ha inclòs la revisió del Compte general de l'Ajuntament de Badia del Vallès de l'exercici 2020 per verificar que es presenta de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que és d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté. També, quan ha calgut, s'han revisat aspectes de legalitat relacionats amb el treball de fiscalització financera.


Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents en el termini establert i, d'acord amb la normativa aplicable, inclouen el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de liquidació del pressupost i la Memòria.


L'article 5.4 de la Llei 23/2015, del 29 de juliol, del règim transitori del finançament específic del municipi de Badia del Vallès, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, disposa que la Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar els comptes de Badia del Vallès amb una periodicitat quadriennal.  Podeu consultar el de l'any 2016 clicant aquí.

^