Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Informes d'auditoria de comptes i fiscalització d'ňrgans externs

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent i en compliment de la Llei 23/2015, del 29 de juliol, i del seu Programa anual d'activitats, ha emès un informe de fiscalització financera relatiu a aquest Ajuntament, corresponent a l'exercici 2016.

Aquesta fiscalització dels comptes anuals de l'exercici 2016, que han estat aprovats pels òrgans competents en el termini establert, inclouen el balanç, el compte del resultat economico-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la Memòria.

^