Portada > Benestar social
Botó que mostra/amaga menú lateral
Àrees ciutadanes
Benestar social
Els serveis socials d'Atenció Primària són el conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pel respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc o exclusió. Aquests serveis han de disposar d'equips multi professionals composats per Treballadors Socials i Educadors Socials. L'ajuntament de Badia del Vallès compta amb un equip de cinc treballadores socials, dues educadores socials, dues treballadores familiars (amb tasques de recepció i suport en els programes de gent gran i dependència) i una coordinadora tècnica. 
           
Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Tal i com estableix la LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
 • Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.
 • Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui.
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
 • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.
 • Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar prestacions d'urgència social.
 • Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
 • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Informació sobre pobresa energètica

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica estableix una sèrie de mesures destinades a garantir el dret d'accés al subministrament d'aigua potable, llum i gas a persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial.

Si feu clic a l'enllaç, podeu consultar materials que us ajudaran a conèixer els vostres drets, bonificacions i alguns consells per a estalviar en les factures dels subministraments.

AJUTS ADREÇATS A LA CIUTADANIA DE BADIA DEL VALLÈS, SEGMENTATS PER TIPUS DE BENEFICIARI

NORMATIVA LOCAL D'AFECTACIÓ AL MUNICIPI EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

CERQUES PERSONALITZADES DE LES ACTUACIONS PER FER FRONT A LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19

Ajuts per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

Mesures adoptades als ens locals que impacten a Badia del Vallès per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

SERVEIS

L'Olivera

L'Olivera, la botiga social de Badia
c. de la Manxa, s/n

Horaris

Dilluns i dimecres: de 9 a 13 h
Dimarts: de 15 a 19 h.

Cal concertar l'hora prèviament a Serveis Socials

L'Intercanvi

L'Intercanvi de roba

Per a infants

Av. de la Via de la Plata, 11
Dilluns de 17.30 h a 20 h.

Per a adults

Av. de la Via de la Plata, 5
Dimecres de 17.30 h a 20 h.


^